U bent hier: home > voorwaarden

Reis en boekingsvoorwaarden


Artikel 1
INLEIDENDE BEPALING
Artikel 1, lid 1

In deze Reisvoorwaarden wordt verstaan onder:
1-Verhuurbedrijf Texelvakanties, treedt bij elke dienstverlening nooit in eigen naam op, doch steeds als bemiddelaar van particuliere
verhuurders en aanvaardt geen aansprakelijkheid van welke aard ook.
2-Reisovereenkomst; de overeenkomst waarbij het verhuurbedrijf Texelvakanties zich verbindt tot het verschaffen van een door
hem aangeboden vakantieobject. De huurder verplicht zich, zowel tegenover de eigenaar als tegenover de bemiddelaar het gehuurde
object, de inventaris en inrichting zorgvuldig te behandelen en bij vertrek in ordelijke en schone toestand achter te laten.
Eventuele schade dient voor het vertrek te zijn gemeld. Huisdieren worden in overleg toegestaan, mits aangemeld bij boeking.
3-Reissom; De gepubliceerde reissom geldt per vakantieobject per week, tenzij anders aangegeven.
4-Reiziger;
*de wederpartij van verhuurbedrijf Texelvakanties, of
*degene te wiens behoeve de reis is bedongen en die dat beding heeft aanvaard, of
* degene aan wie overeenkomstig artikel 5 van deze voorwaarden, de rechtsverhouding tot de reisorganisator is overgedragen.
5-Werkdagen; de dagen maandag tot en met zaterdag, uitgezonderd erkende feestdagen.
6-Kantooruren; maandag tot en met vrijdag van 09.00 – 17.30 uur en zaterdag 10.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur uitgezonderd
erkende feestdagen.
7-De aangeboden huurprijs geldt voor het op aanvraag omschreven huurobject. De inventaris is overeenkomstig de omschrijving in
het huurcontract. De beschrijving van het huurobject wordt gedaan naar beste weten en zonder verdere aansprakelijkheid.
8-Bij de sleuteloverdracht voldoet men een borgsom van min. € 50, die bij vertrek terugbetaald wordt. Vertrekt men eerder dan op
de huurovereenkomst staat vermeld , wordt de waarborgsom binnen 3 weken overgemaakt. De bemiddelaar is bevoegd een eventuele
schade met de borgsom te verrekenen. De aanvaarding van het huurobject kan op zijn vroegst om 15.00 uur plaatsvinden. De
teruggave van de sleutels op de dag van vertrek dient tussen 08.30 en 10.00 uur ’s morgens te geschieden.
9-Door of vanwege het verhuurbedrijf Texelvakanties zal de reiziger informatie worden verstrekt over de mogelijkheid tot het
afsluiten van een annuleringsverzekering. Op verzoek worden de voorwaarden hiervoor toegestuurd.

Artikel 1, lid 2
Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle eigen vervoerreizen.

Artikel 1, lid 3
De bedragen in deze voorwaarden vermeld, gelden, voor zover van toepassing, inclusief BTW.

Artikel 2
Totstandkoming en inhoud reisovereenkomst
Artikel 2, lid 1

De reisovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door reiziger van het aanbod van verhuurbedrijf Texelvakanties.

Artikel 2, lid 2
Het aanbod van verhuurbedrijf Texelvakanties is vrijblijvend en kan zo nodig door deze worden herroepen. Herroeping dient zo
spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 8 kantooruren na aanvaarding te geschieden.

Artikel 2, lid 3
De reiziger zal de voor het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering daarvan benodigde gegevens betreffende hemzelf en de
eventuele andere reiziger(s) verstrekken aan verhuurbedrijf Texelvakanties. Slechts de door de huurder op de deelnemerslijst
aangegeven personen worden tot het huurobject toegelaten. Niet meer dan het maximum aantal personen wordt toegelaten in het
huurobject. Een uitzondering wordt alleen in overleg met het verhuurbedrijf Texelvakanties gemaakt.

Artikel 2, lid 4
Degene die namens of ten behoeve van een ander een reisovereenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen
die uit de overeenkomst voortvloeien. De (andere) reiziger(s) is (zijn) voor zijn (hun) eigen deel aansprakelijk.

Artikel 2, lid 5
Indien de overeengekomen reis is opgenomen in een publicatie van verhuurbedrijf Texelvakanties maken de hierin opgenomen
gegevens mede deel uit van de reisovereenkomst. Kennelijke fouten en vergissingen in een publicatie binden de reisorganisator
niet. Indien het verhuurbedrijf Texelvakanties bereid is ook wijzigingsverzoeken op andere dan medische gronden in behandeling te
nemen, heeft zij het recht de aan het verzoek gebonden administratiekosten van min. €25 per boeking in rekening te brengen.

Artikel 2, lid 6
De reisorganisator draagt geen verantwoordelijkheidvoor foto’s, folders en ander voorlichtingsmateriaal, voor zover onder verantwoordelijkheid
van derden uitgegeven.

Artikel 3
Betaling
Artikel 3, lid 1

Bij het tot stand komen van de reisovereenkomst dient een bedrag (aanbetaling) te worden voldaan dat gelijk is aan 50% van de
totale overeengekomen reissom vermeerderd met de bijkomende kosten, zoals o.m. reserveringskosten, schoonmaakkosten,
meerkosten huisdieren en annuleringsverzekering.

Artikel 3, lid 2
Het restant van de reissom moet uiterlijk zes weken voor de aankomstdatum in het bezit zijn van verhuurbedrijf Texelvakanties. Bij
niet tijdige betaling is de reiziger in verzuim. Hij wordt daardoor of namens verhuurbedrijf Texelvakanties schriftelijk op gewezen en
heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 7 werkdagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft,
wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. Verhuurbedrijf Texelvakanties heeft het recht om de
daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 6 van toepassing en
worden de reeds betaalde gelden met de annuleringsgelden verrekend.

Artikel 3, lid 3
indien de overeenkomst binnen 4 weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet terstond de gehele reissom worden voldaan.

Artikel 4
Wijzigingen door de reiziger
artikel 4, lid 1

na totstandkoming van de van de overeenkomst kan de reiziger wijziging daarvan verzoeken. Tot 28 dagen voor vertrek zullen deze
wijzigingen voor zover mogelijk worden aangebracht en in dat geval schriftelijk door het verhuurbedrijf Texelvakanties worden
bevestigd. Hiervoor geldt de voorwaarde dat de reiziger de gewijzigde reissom conform de regeling van artikel 3 en onder aftrek
van de reeds betaalde gelden voldoet. Bovendien is hij gehouden de wijzigingskosten ad min. €25 per boeking te vergoeden.

Artikel 4, lid 2
Over het verzoek zal zo spoedig mogelijk worden beslist. Afwijzing zal met redenen worden omkleed en de reiziger onverwijld
worden meegedeeld. De reiziger kan de oorspronkelijke overeenkomst handhaven dan wel annuleren. In dat laatste geval is artikel
6 van toepassing. Bij uitblijven van een reactie van de reiziger op de afwijzing van zijn verzoek wordt de oorspronkelijke overeenkomst
uitgevoerd.

Artikel 4, lid 3
van 28 dagen voor de dag van vertrek zal wijzigen in het algemeen niet mogelijk zijn.

Artikel 4, lid 4
Wordt een verzoek, ondanks afwijzing, gehandhaafd dan geldt dit als een annulering van de reisovereenkomst en zullen de annuleringsvoorwaarden
van toepassing zijn.

Artikel 5
In-de-plaats stelling
Artikel 5, lid 1

Tijdig voor de aanvang van de reis kan de reiziger zich laten vervangen door een ander. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:
*de ander voltoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden; en
*de voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen deze in-de-plaats stelling .

Artikel 5, lid 2
De aanmelder, de reiziger en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover de reisorganisator voor de betaling
van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom, de in artikel 4, lid 1 bedoelde wijzigingskosten en de eventuele extra kosten als
gevolg van de vervanging.

Artikel 6
Annulering door reiziger
Artikel 6, lid 1

Indien een reisovereenkomst wordt geannuleerd, zijn voor ieder reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten annuleringskosten
verschuldigd. Voor annuleringen van overeenkomsten met betrekking tot eigen-vervoerreizen gelden de volgende
voorwaarden:
*bij annulering tot 42 dagen voor de dag van aankomst: 30% van de reissom;
*bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28
ste dag voor de dag van aankomst: 60% van de reissom;
*bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de dag van aankomst: 90% van de reissom;
*bij annulering op de dag van aankomst of later: de volle reissom.

Artikel 6, lid 2
De in dit artikel bedoelde annuleringskosten zullen de reissom niet overschrijden.

Artikel 6, lid 3
in geval geen annulering plaatsvindt, maar de reiziger voor in-de-plaats stelling kiest, is artikel 5 van toepassing.

Artikel 6, lid 4
Een annulering door de reiziger wordt alleen in behandeling genomen op werkdagen tijdens kantooruren. Annuleringen buiten
deze kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.

Artikel 7
Wijziging, eventueel gevolgd door opzegging door het verhuurbedrijf
artikel 7, lid 1

het verhuurbedrijf Texelvakanties heeft het recht de overeengekomen dienstverlening op een of meer wezenlijke punten te wijzigen
wegens gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige
aard zijn dat verdere gebondenheid van het verhuurbedrijf aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. Indien
de oorzaak van de wijziging aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de
reiziger. Indien het verhuurbedrijf door de wijziging geld bespaart, heeft de reiziger voor zijn deel recht op het bedrag van die besparing.

Artikel 7, lid 2
Het verhuurbedrijf Texelvakanties moet de reiziger binnen 48 uur (2 werkdagen) nadat de gewichtige omstandigheden zijn ingetreden
een wijzigingsvoorstel in de vorm van een alternatief aanbod voorleggen. Deze verplichting vervalt, indien de oorzaak van de
wijziging aan de reiziger is toe te rekenen. De reiziger kan de wijziging(en) afwijzen.

Artikel 7, lid 3
het alternatieve aanbod dient minstens gelijkwaardig te zijn. De gelijkwaardigheid van alternatieve accommodatie moet worden
beoordeeld naar objectieve maatstaven.

Artikel 8
Aansprakelijkheid
Artikel 8, lid 1

De huurder is aansprakelijk voor de volledige huurprijs ook ingeval hij van mening is dat het huurobject ondanks de beschrijving
niet overeenkomt met hetgeen door hem wordt verlangd. Een eenzijdige ontbinding van de overeenkomst van de zijde van de
huurder kan geen aanleiding zijn tot het vorderen van terugbetaling van het verhuurbedrijf. Eventuele terugbetalingen waartoe het
verhuurbedrijf bereid is, dienen direct door de huurder te worden geaccepteerd.

Artikel 8, lid 2
indien de huurder en/of de begeleidende personen schade ondervinden bij het gebruik van het gehuurde object, of tijdens de reis
daarheen of daarvandaan, kan daarvoor verhuurbedrijf Texelvakanties niet aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 8, lid 3
Op de huurovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Geen enkele aansprakelijkheid wordt aanvaard voor drukfouten,
wijziging in prijzen en verhuurcondities en alle andere omstandigheden waarop van de zijde van verhuurbedrijf Texelvakanties geen
invloed kan worden uitgeoefend.